Program:

Loutka

Brilantní komedie o mu�sko-�enských vztazích. 

Ptek 31.1. 19:00

Hradec Kr�lov�
MSTO: KD St�elnice - mal� s�l
DLKA PEDSTAVEN: 2 hodiny
VSTUPN: 250,- K�
WEB | Tiskov zprva

Informace

S velkým pot�šením vás tímto zveme na první po�ad Divadelního klubu St�elák, který práv� otvíráme v malém sále KD St�elnice.

T�šit se m��ete na brilantní sci-fi komedii o mu�sko-�enských vztazích: 

Markovi, jeho� po sedmiletém vztahu opustila �ena, se splní sen – za vít�zství v televizní sout�i získá prototyp um�lé bytosti, krásnou a inteligentní robotickou �enu Stellu. Ta pere, va�í, uklízí, rozveseluje, a p�itom je chytrá p�esn� tak akorát. Loutka se mu�i p�izp�sobuje, p�esto mu však p�ipravuje nep�íjemná p�ekvapení, to nejv�tší na konci...

Tato mimo�ádn� úsp�šná hra chorvatského autora Mira Gavrana si bere na mušku sou�asné mladé mu�e neschopné navázat seriózní vztah se �enou, d�je se tak však s vtipem a lehkostí. Ovšem co vypadá po celou dobu jako zábavná a místy lechtivá komedie, ve vás zanechá nejen doznívající smích, ale také otázku: nemohl/nemohla bych ve svém man�elství ud�lat n�co lépe?

V sále pro vás bude p�ipraveno malé ob�erstvení, m��ete si ale dát i výbornou ve�e�i, na které vás p�ed i po p�edstavení s radostí p�ivítají v Restauraci Šalanda.

Dr�itelé senior pas� maí symbolické vstupné 50,- K�.

Akci podpo�il Královéhradecký kraj.

Vstupenky se prodávají od 18:00 na míst�, koupit si je m��ete ji� nyní ZDE 

Nebo si rezervujte je prost�ednictvím formulá�e ní�e:

 

DOBR DIVADLO, Toulovcovo nmst 152, 570 01 Litomyl
info@dobredivadlo.cz | +420 777 637 888
Facebook - Dobr divadlo Navtivte n facebook | Google+ | www.rytirlitomysl.cz

All rights reserved Top Design J.Pelikovsk 2012